Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SPÓŁKI  FRANCISZKAŃSKIE 6 SP. Z O.O. SP.K.

 1. WSTĘP

  W naszej organizacji dbamy o Państwa dane osobowe, dlatego chcemy przekazać najważniejsze informacje związane z ich przetwarzaniem, przechowywaniem oraz dlaczego niektóre z nich są niezbędne, abyśmy mogli zapewnić wysoki standard usług.

  Jako odpowiedzialna organizacja, która ma świadomość, że informacja ma określoną wartość i stanowi zasób wymagający właściwej ochrony, zależy nam na należytym informowaniu Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

  Informacje zawarte w niniejszej Polityce mają na celu przedstawienie, co dzieje się z Państwa danymi, podczas korzystania z naszej strony internetowej oraz kluczowe informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych. Przetwarzając dane osobowe, stosujemy się do poniższych wytycznych, realizując przynajmniej jeden warunek przetwarzania danych osobowych.

 2. KIEDY MA ZASTOSOWANIE NINIEJSZA POLITYKA 

  Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których FRANCISZKAŃSKIE 6 SP. Z O.O. SP.K. w Katowicach, Aleja Walentego Roździeńskiego 1A („Spółka”) jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. Spółka realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami. Poniżej przedstawiamy pełne dane spółki: FRANCISZKAŃSKIE 6 SP. Z O.O. SP.K. w Katowicach, Aleja Walentego Roździeńskiego 1A, KRS: 849058, REGON: 386475669, NIP: 9542816599.

 3. KONTAKT 

  W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy: iod@tdj.pl oraz pisemnie na adres naszej siedziby.

 4. ZASADY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  W naszych działaniach chcemy zachować transparentność w zakresie sposobu i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów, dla których przetwarzamy dane osobowe.

  Jako Administrator zapewniamy Państwa, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą, a także jej prawa. Nie przetwarzamy danych osobowych w sytuacji, kiedy wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nasz interes.

  Zasady przetwarzania danych osobowych:

  1. „przetwarzane zgodnie z prawem rzetelnie i w sposób przejrzysty”
  2. „zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami”,
  3. „adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, czyli minimalizacja danych”,
  4. „prawidłowe i w miarę potrzeb uaktualniane”,
  5. „przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane”,
  6. „przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych: ochrona przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkowa utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych”.

  Zgodność przetwarzania z prawem:

  1. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
  5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

  Podstawa prawna przetwarzania danych:

  1. udzielona zgoda,
  2. wykonanie umowy,
  3. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  4. niezbędność do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. ochrona własności pracodawcy lub klienta.

  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

  Okres przechowywania danych osobowych:

  Okres przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest zależny:

  1. od przepisów prawa, które mogą obligować Spółkę do przechowywania danych przez określony czas,
  2. od okresu, który jest niezbędny do ochrony interesów administratora danych,
  3. od czasu, na jaki została udzielona zgoda.

  Odbiorcy danych:

  Odbiorcami Państwa danych mogą być:

  1. podmioty świadczące usługi IT,
  2. kurierzy,
  3. firmy dostawcze,
  4. firmy ochroniarskie
  5. podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa,
  6. inne spółki GRUPY TDJ na zasadzie współadministrowania

  Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy:

  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

  Prawa związane z przetwarzaniem danych:

  Macie Państwo prawo do:

  1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania),
  3. ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,
  4. przenoszenia danych osobowych, które nam Państwo dostarczyliście, tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacji nadającym się do odczytu maszynowego, macie Państwo prawo przesłać te dane innemu administratorowi; jeżeli jest to technicznie możliwe macie prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych.

  Macie Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

  W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania swoich danych osobowych przez Spółkę macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 5. W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE:

  Podejmujemy odpowiednie środki techniczne zgodnie z Art. 32 RODO, biorąc pod uwagę stan wiedzy, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, okoliczności i cele przetwarzania, a także różne prawdopodobieństwo i dotkliwość ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych oraz środki organizacyjne zapewniające poziom ochrony odpowiedni do ryzyka.

  Zabezpieczenia jakie zastosowano dla ochrony Państwa danych są zgodne z wymogami prawa i gwarantują odpowiedni poziom poufność danych.

 6. PLIKI COOKIES/NARZĘDZIA:

  Nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych.

  Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk; utrzymanie sesji Użytkownika.

  Pod względem celów stosowania plików cookies, możemy rozróżnić:

  • Pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie strony internetowej oraz jej funkcjonalności, np. pliki cookies uwierzytelniające lub zabezpieczające. Bez ich zapisania na urządzeniu, korzystanie ze strony internetowej będzie niemożliwe.
  • Pliki analityczne – pliki te umożliwiają monitorowanie otwieranych stron internetowych, źródeł ruchu, czasu pobytu na stronie internetowej. Bez ich zapisania, korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie będzie ograniczone.
  • Pliki reklamowe – pliki te umożliwiają wyświetlanie spersonalizowanych reklam w obszarze strony internetowej lub poza nią. Bez ich zapisania, korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie będzie ograniczone.
  • Pliki mediów społecznościowych – pliki te umożliwiają wyświetlenie fanpage’a w obszarze strony internetowej, a także polubienie go. Bez ich zapisania, korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie będzie ograniczone.

  Pod względem czasu ich ważności, możemy rozróżnić pliki cookies:

  • pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji,
  • pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji.

  Z wyłączeniem plików cookies niezbędnych, ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika. W każdym czasie można dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania, tj. przeglądarki internetowej.

  • Przeglądarka Firefox
  • Przeglądarka Chrome
  • Przeglądarka Internet Explorer
  • Przeglądarka Opera
  • Przeglądarka Safari

  Wykorzystujemy pliki cookies administrowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług: 

  Google Analytics – usługa ta wykorzystuje cookies, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze strony internetowej. Google będzie wykorzystywać powyższe informacje w celu oceny wykorzystania naszej strony internetowej, tworzenia raportów o aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia dla nas innych usług związanych z użytkowaniem strony internetowej. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

  Możecie Państwo uniemożliwić przesyłanie do Google oraz przetwarzanie przez Google danych wygenerowanych przez pliki cookie oraz odnoszących się do sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej; aby to zrobić należy załadować i zainstalować wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

  Google Maps – usługa, dzięki której możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na stronie internetowej, umożliwiając Państwu wygodne korzystanie z funkcji map.

  Więcej informacji:

  Spółka i Facebook to współadministratorzy danych Użytkowników, którzy polubili fanpage Spółki. W związku z tym Spółka jako administrator fanpage’a, może uzyskiwać anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających stronę za pomocą funkcji udostępnionej przez Facebooka. Dane te są gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika (są one aktywne przez dwa lata i zapisywane przez Facebooka na twardym dysku komputera lub na każdym innym nośniku osób odwiedzających fanpage’a). Kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a. Mimo, iż są to dane anonimowe, Spółka może zwrócić się do Facebooka o ich przetworzenie w zakresie:

  • danych demograficznych;
  • informacji na temat stylu życia, zainteresowań;
  • danych geograficznych;

  Jednocześnie, dane osób, które polubiły fanpage Spółki, mogą być przetwarzane w formie niezanonimizowanej w przypadku:

  • Komunikacji poprzez Messenger dostępny na Facebooku,
  • Komentowania postów udostępnianych na fanpage’u,
  • Udziału w różnego rodzaju akcjach promocyjnych, konkursach – w takim przypadku przetwarzanie będzie realizowane na podstawie jednoznacznej zgody Użytkownika, zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie dalej akcji.

  W żadnym wypadku dane osób, które polubiły fanpage nie zostaną wykorzystane w innym celu niż ten, dla którego zostały przekazane. Ich przetwarzanie będzie realizowane wyłącznie na portalu Facebook i zgodnie z ogólnymi zasadami korzystania z portalu.

 7. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI

  Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

KLAUZULE INFORMACYJNE

Kontrahenci 

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FRANCISZKAŃSKIE 6 SP. Z O.O. SP.K. z siedzibą
  w Katowicach, Aleja Walentego Roździeńskiego 1A, KRS: 849058, REGON: 386475669, NIP: 9542816599.
 2. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy: iod@tdj.pl oraz pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz, w przypadku wyboru Państwa oferty, w celu podpisania i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 5. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Przedmiotowe dane osobowe będą przechowywane w czasie realizacji umowy, a także po jej ustaniu i ustaniu czasu wymaganego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Wybrane dane mogą być udostępnione następującym podmiotom: Biuro Informacji Gospodarczej (BIG), kancelarie prawne, komornicy, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne, dostawcy oprogramowania, podmioty zapewniające wsparcie techniczne.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie zakupowym oraz/lub zawarcia i realizacji umowy lub zamówienia.
 9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pracownicy kontrahenta

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FRANCISZKAŃSKIE 6 SP. Z O.O. SP.K. z siedzibą
  w Katowicach, Aleja Walentego Roździeńskiego 1A, KRS: 849058, REGON: 386475669, NIP: 9542816599.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy: iod@tdj.pl oraz pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji tożsamości osób upoważnionych przez Strony do wymiany informacji, dokonywania uzgodnień w imieniu Stron i podejmowania innych czynności wskazanych w umowie przy użyciu przekazanych adresów e-mail, numerów telefonów poszczególnych pracowników/współpracowników co wynika z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora i jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest Państwa pracodawca/zleceniodawca; art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 5. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Przedmiotowe dane osobowe będą przechowywane w czasie realizacji umowy, a także po jej ustaniu i ustaniu czasu wymaganego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie zakupowym oraz/lub zawarcia i realizacji umowy lub zamówienia.
 8. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.